Museum Het Schip is verheugd dat u toestemming verleent om de foto’s die door uw kind worden gemaakt, te mogen laten publiceren t.b.v. de tentoonstelling Gaudí en de Amsterdamse School (hierna: “Tentoonstelling”).

Het is belangrijk dat wij ten aanzien van het gebruik van de foto’s die uw kind …… heeft gemaakt (hierna: “Foto’s) onze wederzijdse rechten en plichten bevestigen. Daarom vragen we u het volgende goed door te lezen en te ondertekenen.

 

 

VERKLARING WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER

 

¡    U verleent vrijwillig de medewerking van uw kind [NAAM], geboortedatum [DATUM] aan de fotoshoot ten behoeve van de website voor Museum Het Schip en verklaart zich bekend en akkoord met de strekking, het doel en het gebruik van de Foto’s; U geeft Museum Het Schip toestemming om de Foto’s te verwerken in de Tentoonstelling en op de tentoonstellingssite en deze openbaar te (laten) maken op de site.

¡          U geeft Museum het Schip toestemming om de Foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden van de Tentoonstelling, zowel online als offline.

¡          U bent ermee bekend en akkoord dat Museum Het Schip niet gerechtigd is de Foto’s te verwerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in enige andere tentoonstelling, tenzij dit gebeurt in het kader van de promotie van de Tentoonstelling zelf. Mochten er derden gebruik willen maken van de Foto’s, dan zal dat alleen gebeuren na uw uitdrukkelijke voorafgaande  schriftelijke toestemming.

¡    U geeft toestemming voor het gebruik van de Foto’s voor promotionele doeleinden van de Tentoonstelling.

¡          U bent ermee bekend en akkoord dat het u en/of uw kind uitdrukkelijk niet is toegestaan om op enigerlei wijze mededelingen te doen over de samenwerking met Museum Het Schip dan wel over het gebruik van de Foto’s door Museum Het Schip en/of de fotograaf, tenzij sprake is van uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

¡          U bent ermee bekend en akkoord dat Museum het Schip niet verplicht is de Foto’s te verwerken in de Tentoonstelling.

¡    U bent ermee bekend en akkoord dat aan de fotoshoot geen vergoeding is verbonden.

¡    Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden, van welke aard ook, is uitgesloten.

 

¡    Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien naar aanleiding van deze verklaring worden uitsluitend behandeld door de rechtbank te Amsterdam. 

Sluit Menu